Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Syngenta Crop Protection B.V. (hierna “Syngenta”) zich jegens de wederpartij, hierna “Afnemer” verbindt tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten (beide prestaties hierna aangeduid met “levering”), alsmede de offertes van Syngenta.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zullen ook gelden voor eventuele vervolg- of nadere overeenkomsten tussen Syngenta en Afnemer.
1.3 Toepasselijkheid van eventueel door Afnemer gebruikte voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele algemene voorwaarden van Afnemer zijn ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
1.4 Mondelinge toezeggingen verbinden Syngenta slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door Syngenta zijn aanvaard.

2. Offerte; wijziging van overeenkomst

2.1 Alle offertes van Syngenta, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte van Syngenta kan slechts ongewijzigd en integraal worden aanvaard. Behoudens in geval van een uitdrukkelijke onherroepelijk verklaarde offerte geldt voor iedere van Syngenta afkomstige offerte dat Syngenta een offerte ook nog gedurende tien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding ervan door Afnemer kan herroepen. 2.2 Wijzigingen in de overeenkomsten en/of afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald, binden Syngenta uitsluitend indien en voor zover Syngenta de wijzigingen respectievelijk heeft aanvaard.

3. Ramingen

3.1 Wanneer Syngenta en Afnemer in onderling overleg tot een vaststelling komen van wat Afnemer voor een zekere periode verwacht van Syngenta af te nemen, geldt een dergelijke vaststelling als een voor beide partijen niet bindende schatting, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

4. Prijzen

4.1 Voorzover niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld c.q. is overeengekomen, geldt een prijs, die in een offerte staat vermeld of tussen partijen is overeengekomen, voor levering franco afnemer. De door Syngenta genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere overheidsheffingen en de eventuele kosten van het terugnemen van verpakkingsmateriaal, tenzij anders is overeengekomen.
4.2 Syngenta is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen, indien en voorzover er voor haar aan de uitvoering van de overeenkomst hogere kosten dan geraamd zijn verbonden, doordat na de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór de aflevering de kosten van de prijsbepalende elementen stijgen. Indien de prijsverhoging meer dan 15 procent bedraagt, heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Syngenta is niet gehouden te leveren tegen een vermelde prijs indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
4.4 Een stijging van de BTW of van andere belastingen/ heffingen van overheidsweg mag steeds worden doorberekend.

5. Betaling

5.1 Syngenta doet aan Afnemer, voorzover niet anders is overeengekomen bij of na een (deel)levering een factuur toekomen met vermelding van de voor die (deel)levering verschuldigde prijs. 5.2 Afnemer is verplicht die prijs in de overeengekomen valuta uiterlijk op de dertigste dag na de factuurdatum op de in de factuur aangegeven wijze te voldoen.
5.2 bepaalde van Afnemer gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde prijs vóór of bij de levering te vorderen. Afnemer is verplicht om op eerste verzoek van Syngenta de door hem bestelde producten vooruit te betalen dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen terzake van door Syngenta uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten in elke door Syngenta gewenste vorm. Hiertoe is Syngenta in ieder geval gerechtigd ingeval van een aanvraag tot surséance van betaling of een aanvraag tot faillissement van Afnemer, indien besloten is de ondernemingsactiviteiten van Afnemer geheel of gedeeltelijk te beëindigen of over te dragen, Afnemer andere betalingsverplichtingen niet of niet naar behoren blijkt na te komen of onder Afnemer beslag is gelegd.
5.3 Als dag van betaling geldt de dag van ontvangst per kas, dan wel de dag van bijschrijving op de factuur vermelde rekeningnummer van Syngenta.
5.4 Syngenta is gerechtigd om in afwijking van het in
 5.5 Indien Afnemer geen gevolg geeft aan een door Syngenta gedaan verzoek door de verlangde zekerheid niet te stellen dan wel niet te voldoen aan het verzoek om betaling van Syngenta op grond van dit artikel, mag Syngenta de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de betaling c.q. de zekerheid geheel is ontvangen. Wordt ook na een schriftelijke aanmaning van Syngenta geen volledige betaling of passende zekerheid verkregen dan kan Syngenta de overeenkomst naar haar keuze op schorten c.q. geheel of gedeeltelijk ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
5.6 Afnemer is niet bevoegd om de betaling van de prijs zonder voorafgaande instemming van Syngenta geheel of gedeeltelijk op te schorten vanwege het feit dat Syngenta een verplichting uit hoofde van de overeenkomst nog niet of niet ten volle is nagekomen.
5.7 Afnemer mag een schuld van hem aan Syngenta slechts met een opeisbare vordering van hem op Syngenta verrekenen voorzover die vordering door Syngenta uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
5.8 Bij niet tijdige betaling is Afnemer naast de wettelijke rente ook een vergoeding verschuldigd voor eventuele koersschade en voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Syngenta in verband met de inning van het door Afnemer verschuldigde maakt. De vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het verschuldigde bedrag maar tenminste EUR 500,--.

6. Levering

6.1 Een leveringstermijn vangt aan daags na het tot stand komen van de overeenkomst met dien verstande dat, wanneer een vooruitbetaling is overeengekomen, de termijn niet eerder ingaat dan nadat volledige betaling is ontvangen.
6.2 Enkele overschrijding van een leveringstermijn doet Syngenta nog niet in verzuim zijn. Daarvan is pas sprake wanneer Syngenta om haar toe te rekenen redenen haar verplichtingen jegens Afnemer ook niet nakomt binnen een redelijke nadere termijn, die haar door Afnemer schriftelijk wordt gesteld na het verstrijken van de oorspronkelijke leveringstermijn.
6.3 Afnemer mag de overeenkomst wegens termijnoverschrijding door Syngenta slechts ontbinden voorzover de overeenkomst nog niet is nagekomen en instandhouding van dat deel van de overeenkomst in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd.
6.4 Syngenta is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren. Op Afnemer rust een afnameplicht.
6.5 Aflevering vindt plaats aan het adres dat in de aanvaarde offerte, order of opdracht is genoemd, tenzij anders overeengekomen.
6.6 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade van de zaken gaat op Afnemer over zodra de zaken de plaats van aflevering bereikt hebben, behoudens voorzover de schade of het verlies het rechtstreekse gevolg is van een aan Syngenta toerekenbare tekortkoming in het geleverde. Dit risico blijft verder steeds bij Afnemer. Indien door toedoen van Afnemer het moment van aflevering vertraagd wordt, gaat het risico over op Afnemer op de geplande datum van aflevering.

7. Overgang van eigendom

7.1 De eigendom van aan Afnemer verkochte zaken gaat op Afnemer niet eerder over nadat Afnemer alle vorderingen van Syngenta in verband met leveringen aan Afnemer ten volle heeft voldaan. Over zaken, waarvan de eigendom nog bij Syngenta rust, mag Afnemer niet anders beschikken dan past in de normale uitoefening van Afnemer’s bedrijf of beroep. Daaronder valt niet het gebruik van zaken voor het verstrekken van zekerheid.
7.2 Syngenta is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de haar in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig, op kosten van Afnemer, terug te nemen waar deze zich ook bevinden. Afnemer is gehouden hiertoe alle medewerking te verlenen.
7.3 Afnemer verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van Syngenta een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door Syngenta geleverde zaken voortvloeiende vorderingen op derden.

8. Kwaliteit; hoeveelheden

8.1 De te leveren zaken gelden als deugdelijk wanneer zij beantwoorden aan de nadrukkelijk overeengekomen specificaties en geschikt zijn voor het aangaan van de overeenkomst door Afnemer uitdrukkelijk genoemde doel.

9. Keuring; tekortkomingen

9.1 Afnemer is gehouden om een (deel)levering van Syngenta binnen vijftien kalenderdagen na aflevering op grondige en deskundige wijze op volledigheid en deugdelijkheid te controleren.
9.2 Afnemer is gehouden om geconstateerde tekortkomingen, binnen vijftien kalenderdagen na aflevering schriftelijk aan Syngenta te melden. Niet naleving van de keurings- en meldingsplicht brengt verval van alle rechten in verband met tekortkomingen, die Afnemer had kunnen vaststellen, mee.
9.3 Tekortkomingen, die overeenkomstig het in 9.2 bepaalde tijdig en op de juiste wijze zijn gemeld, alsook tekortkomingen, waarvan Afnemer duidelijk aantoont, dat hij deze ondanks een grondig en deskundig onderzoek niet binnen de in 9.1 genoemde keuringstermijn heeft kunnen ontdekken, en die hij verder binnen een termijn van zes maanden na aflevering alsnog binnen tien kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Syngenta meldt, zal Syngenta desverlangd kosteloos opheffen door aanvulling c.q. vervanging. Tot het kosteloos opheffen van een tekortkoming is Syngenta echter niet eerder gehouden dan nadat Afnemer duidelijk heeft aangetoond dat de tekortkoming het directe gevolg is van een omstandigheid, die aan Syngenta is toe te rekenen. Syngenta heeft het recht om een eigen onderzoek naar aard en oorzaak van een beweerde tekortkoming te doen; Afnemer is gehouden daarbij alle gewenste medewerking te verlenen. Syngenta is niet verplicht om ondeugdelijke zaken terug te nemen. Desverzocht stelt Afnemer echter vervangen zaken onverwijld ter beschikking van Syngenta.
9.4 Afnemer kan een overeenkomst wegens aan Syngenta toe te rekenen tekortkomingen in het geleverde slechts ontbinden, voorzover het geleverde tekortkomingen vertoont en Syngenta ook na een schriftelijke aanmaning daartoe niet binnen een redelijke termijn erin slaagt de tekortkomingen op aanvaardbare wijze op te heffen.

10. Aansprakelijkheid voor schade

Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor Syngenta rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geld, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, het navolgende:

10.1 Voor alle schade, die Afnemer in verband met de overeenkomst lijdt en waarvan hij duidelijk aantoont dat deze het directe gevolg is van een aan Syngenta toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst of van een andere omstandigheid waarvoor Syngenta krachtens de wet aansprakelijkheid draagt, zijn Syngenta en de uitvoerders van de overeenkomst – (zij die Syngenta bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt, waaronder toeleveranciers) – tezamen aansprakelijk te houden tot een bedrag van in totaal niet hoger dan de nettoprijs (brutoprijs minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van de betreffende overeenkomst of, indien de nettoprijs meer dan één miljoen Euro bedraagt, tot een bedrag van in totaal niet hoger dan één miljoen Euro.
10.2 Schade bestaande uit gederfde winst, verminderde opbrengst, verloren gegane goodwill en overige indirecte en gevolgschade komt in het geheel niet voor vergoeding in aanmerking. Voor vergoeding in aanmerking komende schade dient op straffe van verval van het recht op vergoeding binnen eenentwintig kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Syngenta te worden gemeld. Schadevorderingen van Afnemer jegens Syngenta vervallen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, twaalf maanden na het tekortschieten van Syngenta dat tot de schade heeft geleid.
10.3 Indien Syngenta en/of een uitvoerder van de overeenkomst door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, die deze heeft geleden in verband met prestaties van Syngenta tegenover Afnemer, is Afnemer gehouden Syngenta en/of de uitvoerder van de overeenkomst tegen die schadevordering te vrijwaren, althans voorzover Syngenta en/of de uitvoerder van de overeenkomst voor die schade mede gelet op deze algemene voorwaarden niet jegens Afnemer aansprakelijk zou zijn.

11. (On-)toerekenbaarheid van tekortschieten

11.1 Indien Syngenta tekort schiet in de nakoming van een verplichting jegens Afnemer kan dat tekortschieten niet aan Syngenta worden toegerekend, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Syngenta is gelegen. Als een zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, tenzij Syngenta met betrekking tot het zich voordoen van de omstandigheid duidelijk een verwijt valt te maken: oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, storing in de energievoorziening, ernstige bedrijfsstoring, ziekte van personeel op ongewone schaal, staking, bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, tekort aan grondstoffen, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen waaronder invoer-, uitvoer, doorvoer-, productie of leveringsverboden, niet of niet-tijdig presteren van een door Syngenta bij de uitvoering betrokken derde, waaronder een toeleverancier.
11.2 Voor zover Syngenta de overeenkomst tijdelijk niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend, worden de wederzijdse verplichtingen van het niet uit te voeren deel van de overeenkomst opgeschort. Als een tijdelijk niet kunnen nakomen geldt een niet kunnen nakomen gedurende maximaal dertig min of meer aaneengesloten kalenderdagen. Daarna kan ieder de overeenkomst met inachtneming van het in
11.3 bepaalde ontbinden. 11.3 Indien de overeenkomst gedeeltelijk door Syngenta niet kan worden uitgevoerd door een omstandigheid die Syngenta niet kan worden toegerekend, kan de overeenkomst slechts voor dat deel worden ontbonden.
11.4 Indien Syngenta met meer dan één Afnemer een overeenkomst heeft gesloten betreffende gelijke of gelijksoortige goederen en Syngenta is door een haar niet toe te rekenen omstandigheid niet in staat alle overeenkomsten ten volle na te komen, dan is zij bevoegd naar eigen inzicht te bepalen welke overeenkomst zij in welke mate nakomt.

12. Intellectuele eigendomsrechten en modificaties

12.1 Afnemer mag de van Syngenta afkomstige zaken slechts onder het (beeld)merk, de handelsnaam en specificaties waaronder de zaken hem zijn geleverd, verhandelen. Afnemer is niet bevoegd de hoedanigheid van de door haar van Syngenta afgenomen zaken, waaronder mede zij begrepen etikettering, opdrukken en instructies, te wijzigen.
12.2 De overeenkomst bevat geen overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van de aan Afnemer geleverde zaken, dan wel aan de Afnemer verleende diensten en daarbij behorende documenten.
12.3 Afnemer is uitsluitend gerechtigd met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Syngenta gebruik te maken van de handelsnamen, merken en andere intellectuele eigendomsrechten van Syngenta. Koper is gehouden onverkort de aanwijzingen van Syngenta ten aanzien van het gebruik van de door Syngenta gevoerde handelsnamen, merken en andere intellectuele eigendomsrechten te volgen op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van EUR 10.000,--
12.4 Afnemer is gehouden de door Syngenta geleverde zaken uitsluitend in de originele verpakking aan te bieden, te leveren en / of te verkopen en zich overigens ter zake van deze verkoop, opslag, levering enz. aan alle geldende, wettelijke regels te houden.
12.5 Ingeval van doorverkoop van de geleverde zaken, moet dit beding door Afnemer op straffe van een boete van EUR 10.000,-- ook worden opgelegd aan zijn eigen afnemer.

13. Overdracht rechten en verplichtingen

13.1 Afnemer kan rechten en verplichtingen uit de overeenkomst van koop en verkoop alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Syngenta overdragen aan derden.

14. Onverbindendheid

14.1 De ongeldigheid van enige bepaling van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden heeft geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
14.2 Indien en voor zover enige bepaling van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend, onaanvaardbaar of ongeldig moeten worden geacht, geldt tussen partijen een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte bepaling het meest benadert.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Syngenta en Afnemer, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG).
15.2 Van geschillen over of in verband met de overeenkomst, ook voor wat betreft de totstandkoming ervan, die niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren, neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter te Rotterdam. Syngenta is echter bevoegd een geschil aan een andere bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter voor te leggen.